საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავება: მშენებლობის დაწყებამდე ღია და გამჭვირვალე საკომუნიკაციო არხების შემუშავება, შემდგომში დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობისა და ჩართულიბის გასაზრდელად. რეგულარული შეხვედრები მოლოდინების განსასაზღვრად, პროგრესის თვალყურის დევნებისა და ინფორმაციის დროული გაცვლის მიზნით.
დაგეგმვა და დიზაინი: ჩვენი დიზიანისა და საინჟინრო გუნდების დახმარებით, სრულფასოვნად ვაფასებთ თქვენი პროექტის განხორციელებადობას. აღნიშნული ეტაპი მოიცავს სამშენებლო ნახაზების და სპეციფიკაციების გენერირებას, პროექტის დეტალურად გაწერას და პროექტის ვადების განსაზღვრას.
ბიუჯეტირება და ხარჯების განსაზღვრა: თქვენი პროექტისთვის მკაფიო ფინანსური გეგმის შემუშავება. აღნიშნულიი, ითვალისწინებს ეკონომიკურ რისკ-ფაქტორებს, საინჟინრო მომსახურეობის, შრომის და სხვა ტიპის მატერიალურ ხარჯებს, რაც თქვენი პროექტის წინასწარ გაწერილი ბიუჯეტის ფარგლებში დარჩენის გარანტიას იძლევა.
რისკების მართვა: პოტენციური რისკების პროაქტიული იდენტიფიკაცია და მათ შესამცირებლად ეფექტური სტრატეგიების დანერგვა. აღნიშნული, პოტენციური საფრთხის განსაზღვრას, მათი გავლენის შეფასებას და შემსუბუქების ან აღმოფხვრის სტრატეგიების შემუშავებას გულისხმობს.
შესყიდვები: შესყიდვების სტრატეგიის განსაზღვრა მასალებისა და სერვისების მოპოვების ოპტიმიზაციის მიზნით, რაც ხარჯების ეფექტურობას და დროულ მიწოდებას უზრუნველყოფს. ჩვენი შესყიდვების გუნდი პროექტისთვის საჭირო მასალებისა და აღჭურვილობის დროულ ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფენ.

    26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო